Čo je zelená zákazka?

Zelené verejné obstarávanie je proces, ktorým sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou. Jeho zámerom je nepreferovať a nebrať do úvahy len krátkodobé ciele a potreby verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ale zohľadniť aj dlhodobé vplyvy na životné prostredie. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého sa prispieva k znižovaniu negatívneho vplyvu na životné prostredie a zároveň dochádza k zvyšovaniu efektívnosti a kvality obstarávaných komodít. Výsledkom zeleného verejného obstarávanie je zelená zákazka.

Príklad vytvorenia „zelenej“ zákazky

 • Kliknite na webstránku Európskej komisie pre otvorenie zoznamu produktových listov, resp. na webstránku SAŽP alebo ÚVO pre otvorenie zoznamu metodík.
 • Podľa príslušného predmetu Vášho obstarávania vyberte metodiku, resp. produktový list príslušnej produktovej skupiny.
 • Definujte Vami požadované parametre na obstarávaný predmet zákazky.
 • Z produktového listu vyberte aspoň jednu možnosť z Technických špecifikácií alebo Kritérií na vyhodnotenie ponúk (pri iných skupinách produktov to môžu byť výber aj z Podmienok plnenia alebo Podmienok účasti) a vložte ju do Vami vytváraného obstarávania. (Pri každej environmentálnej charakteristike je uvedený spôsob jej odporúčaného overovania).
 • Vytvorte zelenú zákazku.

Príklad

Názov predmetu zákazky: Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera.
Technické špecifikácie:

 • Rozmer – výška: 297 mm
 • Rozmer – šírka: 210 mm
 • Formát: A4
 • Plošná hmotnosť: 80g/m2
 • Hrúbka: 107 mikrometrov
 • Belosť CIE: 156
 • Opacita: 90 %
 • Počet kusov papiera v balíku: 500 ks
 • Počet balíkov v kartóne: 5 ks
 • Požadované množstvo kartónov: 100 ks
 • Recyklovaný papier: 100 %
  (Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ, certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ, technická dokumentácia výrobcu, protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie).
 • Papier musí byť vyrobený bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF alebo TCF buničiny.
  (Overovanie: Certifikát Environmentálnej značky EÚ alebo certifikát environmentálneho označovania typu I vydaný členskou krajinou EÚ alebo technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od akreditovanej inštitúcie).
 • Na zaručenie vhodnosti ponúkaného papiera je potrebné poskytnúť vzorku výrobku.
 • Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia – skladové priestory na 5. poschodí s výťahom.