O webovom sídle

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vytvorili aplikáciu gpp.sazp.sk za účelom monitorovania uplatňovania zeleného verejného obstarávania (GPP) v Slovenskej republike prostredníctvom online dotazníka GPP v súlade s uznesením vlády SR č. 590/2016. Aplikácia bola tiež vytvorená v snahe o zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov, ako aj obstarávateľov a širokej verejnosti v oblasti zeleného verejného obstarávania.

V súlade s Oznámením Európskej komisie „Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie“ KOM(2008)400 sa pod zeleným verejným obstarávaním rozumie: „proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym dosahom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak“.

Metodika k zelenému verejnému obstarávaniu“, ktorá tvorí prílohu ku „Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike“ definuje zelené verejné obstarávanie ako „proces, ktorým sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou“.


Aplikácia gpp.sazp.sk upriamuje pozornosť na:

  • Online dotazník GPP
  • Environmentálne charakteristiky GPP na Slovensku
  • Národné metodiky zeleného verejného obstarávania pre štyri produktové skupiny
  • 20 produktových skupín s prislúchajúcimi produktovými listami Európskej komisie
  • Príklad vytvorenia zelenej zákazky
  • Pomoc a podporu prostredníctvom GPP Helpdesk komunikačného formulára