Kontakty

Technický a obsahový administrátor

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
https://gpp.sazp.sk

Technický administrátor

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
https://gpp.sazp.sk
gpp@sazp.sk

Dátum vytvorenia webovej stránky: 1. 3. 2021
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2024SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.