Návod na vyplnenie dotazníka

1 Registrácia alebo prihlásenie

Ak nie ste ešte s Vašou email adresou registrovaný, kliknete na "Registrácia" a pokračujte podľa bodu 1.1 a potom prejdite ďalej na bod 2.
Ak ste Vašou email adresou registrovaný, kliknete na "Prihlásiť" a pokračujte podľa bodu 1.2 a potom prejdete ďalej na bod 2.

1.1 Kliknite na "Registrácia"

Túto možnosť si zvolíte, pokiaľ ste sa na našom webe ešte nikdy neregistrovali s vašou e-mail adresou. obrázok s vyznačeným linkom registrácie

Vyplňte údaje s ktorými sa budete prihlasovať. obrázok s vyznačeným linkom registrácie

 • E-mailová adresa musí byť funkčná.
 • Heslo musí mať minimálne 8 znakov.
 • Po úspešnej registrácii dostanete na titulnej stránke správu o úspešnej registrácii.

1.2 Kliknite na "Prihlásiť"

Túto možnosť si zvolíte, ak ste sa registrovali (s vašou e-mail adresou) a vypĺňali dotazník v minulom roku. obrázok s vyznačeným linkom registrácie

Vyplňte Vaše prihlasovacie údaje. obrázok s vyznačeným linkom registrácie

Pokiaľ si heslo nepamätáte, kliknite na "Zabudol si heslo?" a pokračujte podľ inštrukcií na obnovu hesla.


2 Môj profil

2.1 Pokračujte vyplnením profilu

 • Po registrácii je potrebné vyplniť svoj profil. V hornom menu klik na "Môj profil".
 • Až po vyplnení profilu je prístupný dotazník GPP.
 • Po vyplnení profilu sa profil uzamkne. Upraviť ho možno až na požiadanie.

obrázok s vyznačeným linkom na môj profil

 • Na jedno IČO môže byť vytvorený len jeden profil s jedným dotazníkom!
 • Pri vypĺňaní „Môjho profilu“ uvádzate typ inštitúcie, ktorú predstavujete, zaraďujete sa podľa zriaďovateľa: „Zaradenie podľa zriaďovateľa“. Typ inštitúcie sa rozdeľuje na: 1. Štátna správa a 2. Územná samospráva. Ak ste zriaďovateľom v prípade štátnej správy, zaradíte sa pod ministerstvo, ktoré predstavujete, príp. ste iným ústredným orgánom štátnej správy, vtedy sa zaradíte pod: „Iný ústredný orgán štátnej správy“. Subjekty, ktoré sú podriadenými, resp. zriadenými organizáciami ministerstva, zaradia sa pod príslušné ministerstvo, ak spadajú pod iný ústredný orgán štátnej správy, zaradia sa pod: „Iný ústredný orgán štátnej správy“.
 • Ak ste zriaďovateľom v prípade územnej samosprávy, zaradíte sa pod obec (obecný úrad), mesto (Mestský úrad, Mestská časť) alebo príslušný samosprávny kraj. Subjekty, ktoré sú podriadenými, resp. zriadenými organizáciami obce alebo mesta, zaradia sa pod „obec“ alebo „mesto“, ak je Vašim zriaďovateľom samosprávny kraj, zaradíte sa pod príslušný samosprávny kraj, pod ktorý spadáte.

3 Odhlásenie

 • Po skončení práce sa nezabudnite vždy odhlásiť.
 • Pre odhlásenie kliknite v hornom menu na "Odhlásiť".

obrázok s vyznačeným linkom na odhlásenie


4 Prihlásenie

 • V hornom menu kliknite na "Prihlásiť".
 • Zadajte Vaše prihlasovacie údaje. Môžete pokračovať vo vypĺňaní dotazníka.

obrázok s vyznačeným linkom na prihlásenie


5 Zmena hesla

 • Svoje heslo môžete zmeniť po prihlásení. Klik na "Môj profil" a potom na "klik pre zmenu hesla".
 • Do formulára vložiť nové seslo a potom ešte raz pre overenie.

obrázok s vyznačeným linkom na zmenu hesla obrázok s formulárom na zmenu hesla


6 Zabudnuté heslo

 1. Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na prihlasenie a potom na "Zabudol si heslo?"
 2. Do formulára pre obnovenie hesla napíšte svoju email adresu s ktorou ste sa zaregistrovali. Aplikácia vám pošle email na obnovu hesla.

obrázok s vyznačeným linkom na zabudnuté heslo


7 Návod na vyplnenie dotazníka

 • Dotazník sa dá vypĺňať aj na viac-krát. Po vyplnení niekoľkých riadkov odporúčame dotazník priebežne ukladať!
 • V časti 3.1 a 3.2 sa jednotlivé zákazky pridávajú po jenom riadku. Vyplníte všetky 4 položky (Druh zákazky, Skupina produktov, Počet zákaziek, Hodnota zákazky) a stlačíte tlačítko "Uložiť". Riadok sa pridá do tabuľky a môžete znovu pridať ďalšiu zákazku.
 • Je potrebné dať pozor, aby boli všetky hodnoty, ktoré do dotazníka vyplníte správne v momente ukladania. Veľmi dôležité je dať pozor na otázky 4, 5, 6, ktoré úzko súvisia s otázkou 3.2 (zelené zákazky). Napr. súčty počtu a hodnôt zelených zákaziek v rámci 4 a 5 nesmú byť väčšie ako údaje, ktoré ste uviedli v 3.2. V prípade, že ste v bode 3.2 vyplnili údaje niektorej z nasledujúcich produktových skupín: 02, 03, 05 a 06, v otázke 6 pri týchto produktových skupinách ďalej špecifikujete, ktoré kritériá ste vo svojich zákazkách použili.
 • V otázkach 4 a 5 sú predvolené nuly "0", v prípade, že sem chcete vpísať údaje, nuly jednoducho vymažete alebo prepíšete. Ak v otázkach 4 a 5 nechcete nič dopisovať, nuly ostávajú uvedené.
 • Medzi jednotlivými poliami sa môžete prepínať / pohybovať myšou alebo tabulátorom. Tlačítko Enter je v tomto formulári zablokované.
 • Po skončení vyplnenia častí 4, 5 a 6 vždy stlačte tlačítko "Uložiť".
 • Po skončení čiastkového vyplnenia môžete stlačiť tlačítko "Skontrolovať a uložiť" aplikácia urobí validáciu vyplnených údajov a vypíše prípadné nezrovnalosti.
 • V práci môžete pokračovať až do finalizácie dotazníka.
 • Pokiaľ aplikácia po uložení dotazníka nevypíše žiadnu chybu, môžete finalizovať dotazník stlačením tlačítka "Uložiť a finalizovať".
 • Po finalizácii sa dotazník automaticky uzavrie a nie je možné ho už vypĺňať.
 • Dotazník je možné stiahnuť ako PDF súbor, pre vlastnú potrebu archivácie. Po finalizácii je v zápätí dotazníka tlačítko "Stiahnuť ako PDF".
 • Odporúčané prehliadače pre vypĺňanie dotazníka: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

odporúčané webové prehliadače

7.1 Všeobecné informácie

Polia sú automaticky vyplnené na základe údajov, ktoré ste zadali v rámci „Registrácie“ a vyplnenia „Môjho profilu“.

7.2 Všeobecné informácie o verejnom obstarávaní

Tento Bod 2 NEVYPĽŇATE! Sčítavacia tabuľka BUDE VYPLNENÁ AUTOMATICKY!, podľa údajov, ktoré zadáte v 3. Bode. Ide o Celkový počet zrealizovaných zákaziek, v členení na tovary, služby a stavebné práce, uskutočnené Vašou inštitúciou v kalendárnom roku 2023 a ich celková hodnota (v eurách bez DPH). Je to celkový sumár zákaziek bez uplatnenia environmentálnych charakteristík a zákaziek s uplatnením environmentálnych charakteristík.

Číselné údaje sú automaticky prepočítané vždy po pridaní každého riadku v časti 3.1 a 3.2.

7.3 Skupiny produktov

Monitoring uplatňovania GPP za rok 2023 je zameraný na sledovanie zákaziek: s nízkou hodnotou, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek.

Vo všeobecnosti sa sledujú zákazky, pri ktorých nastalo v roku 2023 aj finančné plnenie. V prípade rámcových zmlúv sa sleduje finančné plnenie / čerpanie v roku 2023. Monitoring nesleduje „zákazky malého rozsahu“.

7.3.1 Zákazky bez uplatnenia environmentálnych charakteristík

Doplníte všetky zákazky s finančným plnením v roku 2023, pri ktorých ste neuplatnili žiadnu environmentálnu charakteristiku.

7.3.2 Zákazky s uplatnením environmentálnych charakteristík

Doplníte všetky zákazky s finančným plnením v roku 2023, pri ktorých ste uplatnili environmentálnu charakteristiku.

7.4 Využívanie environmentálneho označovania vo verejnom obstarávaní

Doplníte všetky zákazky s finančným plnením v roku 2023 podľa uplatnenia schém environmentálneho označovania (časť 4.1 – 4.5) - produkty označené Environmentálnou značkou EÚ (Ecolabel EU), značkou Environmentálne vhodný produkt, Environmentálnou značkou Modrý anjel, značkou Škandinávska labuť, značkou Ekologicky šetrný výrobek , v členení na tovary, služby a stavebné práce.

logo Environmentálna značka EÚ logo Environmentálne vhodný produkt logo Modrý anjel logo Škandinávska labuť logo Ekologicky šetrný výrobok

Pozn.:

 • Environmentálne označovanie produktov je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

7.5 Energetické štítkovanie a systém environmentálneho manažérstva

Doplníte všetky zákazky s finančným plnením v roku 2023 podľa uplatnenia energetického štítku, značky Energy Star a systému environmentálneho manažérstva, v členení na tovary, služby a stavebné práce.

logo Energetický štítok triedy A logo Energy star logo Emas

Pozn.:

 • Energetický štítok označuje energetickú náročnosť, napr. spotrebu elektrickej energie, vody či hlučnosť spotrebiča. Energetická trieda hovorí o energetickej úspornosti a efektívnosti spotrebiča. V súčasnosti sú triedy označené písmenami A-G. Najúspornejšia je kategória A a najmenej úsporné výrobky sú zaradené do triedy G.
 • Energy Star je označovanie určené na identifikáciu a podporu energeticky úsporných produktov a na zníženie emisií skleníkových plynov. Takéto energeticky účinné výrobky pomáhajú šetriť peniaze a chrániť životné prostredie.
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 je nástroj, ktorý spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov manažmentu organizácie.
 • Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho riadenia určený organizáciám, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009.

7.6 Zameranie zelených zákaziek

Vyberte z preddefinovaných environmentálnych charakteristík pre uvedené skupiny produktov tie, ktoré ste uplatnili vo Vašich "zelených" zákazkách v roku 2023 uvedených v časti 3.2 (v rámci danej skupiny produktov môžete vybrať viac možností).

V prípade otázok kontaktujte helpdesk.