Environmentálne charakteristiky GPP v SR

Zelené verejné obstarávanie (GPP) je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci verejného obstarávania, a to zadávaním environmentálnych charakteristík do podmienok účasti, opisu predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo do zmluvných doložiek.

Na Slovensku máme v súčasnosti vytvorené metodiky pre 4 produktové skupiny, ktoré tieto environmentálne charakteristiky obsahujú. Tieto národné environmentálne charakteristiky vychádzajú z produktových listov EÚ, ktoré vytvára Európska komisia.

Aktuálne znenie národných environmentálnych charakteristík nájdete na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, resp. webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia:

 1. CESTNÁ DOPRAVA [formát PDF, 1,8 MB]
 2. KOPÍROVACÍ A GRAFICKÝ PAPIER [formát PDF, 1,6 MB]
 3. POČÍTAČE, MONITORY, TABLETY A SMARTFÓNY [formát PDF, 719,3 kB]
 4. ČISTIACE PROSTRIEDKY A UPRATOVACIE SLUŽBY (INTERIÉROVÉ UPRATOVACIE SLUŽBY) [formát PDF, 459,6 kB]

Aktuálne znenia európskych environmentálnych charakteristík pre GPP (kritériá EÚ pre GPP) možno nájsť v produktových listoch, ktoré sú pre všetky skupiny produktov dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného verejného obstarávania:

 1. NÁVRH, VÝSTAVBA A SPRÁVA KANCELÁRSKYCH BUDOV [formát PDF, 847 kB]
 2. INTERIÉROVÉ UPRATOVACIE SLUŽBY [formát PDF, 259 kB]
 3. CESTNÁ DOPRAVA [formát PDF, 1051 kB]
 4. ELEKTRICKÁ ENERGIA [formát PDF, 167 kB]
 5. KOPÍROVACÍ A GRAFICKÝ PAPIER [formát PDF, 148 kB]
 6. POČÍTAČE A MONITORY [formát PDF, 708 kB]
 7. PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CIEST [formát PDF, 951 kB]
 8. POTRAVINY, SLUŽBY HROMADNÉHO STRAVOVANIA A PREDAJNÉ AUTOMATY [formát DOCX, 225 kB]
 9. OSVETLENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A DOPRAVNEJ SIGNALIZÁCIE [formát PDF, 1290 kB]
 10. ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA, SPOTREBNÝ MATERIÁL A TLAČIARENSKÉ SLUŽBY [formát PDF, 826 kB]
 11. TEXTILNÉ VÝROBKY A SLUŽBY [formát PDF, 321 kB]
 12. NÁBYTOK [formát PDF, 413 kB]
 13. NÁTEROVÉ FARBY, LAKY A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE [formát PDF, 343 kB]
 14. ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ARMATÚRY [formát PDF, 200 kB]
 15. OHRIEVAČE VODY [formát PDF, 340 kB]
 16. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA POUŽÍVANÉ V ODVETVÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI [formát PDF, 383 kB]
 17. ÚDRŽBA VEREJNÉHO PRIESTORU [formát PDF, 631 kB]
 18. SPLACHOVACIE ZÁCHODY A PISOÁRE [formát PDF, 192 kB]
 19. INFRAŠTRUKTÚRA ODPADOVÝCH VÔD [formát PDF, 1352 kB]
 20. DÁTOVÉ CENTRÁ, SERVEROVNE A CLOUDOVÉ SLUŽBY [formát PDF, 673 kB]